Προσωπικές πληροφορίες

Εκπαίδευση

Γλώσσες

Ελληνικά
Αγγλικά
Ρωσικά
Γραπτή
Προφορική

Χρήση Υπολογιστή

Επαγγελµατική Πείρα

∆ηλώστε το δίκτυο καταστηµάτων που προτιµάτε να εργαστείτε;

Είδος Απασχόλησης